• Doanh nghiệp phục vụ và chia sẻ tình yêu láng giềng và khách hàng
    Chúng tôi sẽ trở thành nền tảng hình thành giá trị quan đúng đắn thông qua giáo dục chuyên sâu cùng với những loại quyển sách tốt.
Home / hỗ trợ mở trường mẫu giáo

hỗ trợ mở trường mẫu giáo

    Chúng tôi sẽ hỗ trợ từ A đến Z theo từng giai đoạn trong quá trình mở trường mẫu giáo để thực hiện ý niệm giáo dục Montessori.
    Chúng tôi cung cấp toàn bộ giải pháp trong mọi lĩnh vực liên quan đến vận hành mẫu giáo từ đào tạo giáo viên, cung cấp giáo cụ, bố trí giáo cụ, chương trình giáo dục đến hướng dẫn vận hành.

+ Quá trình hỗ trợ mở trường

+ Lĩnh vực hỗ trợ giải pháp vận hành


top